REGULAMIN

Salonu Gier Wirtualnej Rzeczywistości „Gdynia VR”, który jest prowadzony przez: Piotra Paneczko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Piotr Paneczko”; NIP: 586 214 53 60 oraz stronę internetową www.GdyniaVR.pl

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Salonu Gier Wirtualnej Rzeczywistości – „Gdynia VR” (dalej: Salon) i oferowanych w nim usług. 
 1. Salon wynajmuje zestaw komputerowy wyposażony w akcesoria pozwalające na korzystanie z programów kreujących wirtualną rzeczywistość (dalej: Zestaw) do korzystania na terenie Salonu. 
 1. Wynajęcie Zestawu jest odpłatne wg aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.GdyniaVR.pl. 
 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania (dalej: Ostrzeżenie). Dokumenty dostępne są na stronie internetowej salonu: www.GdyniaVR.pl/regulamin. 
 1. Rezerwacja usługi w Salonie jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz Ostrzeżeniem i akceptuje ich warunki. Zarezerwowanie usługi jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że użytkownik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Gdynia VR. 
 1. Młodzież powyżej 16 roku życia i osoby dorosłe, korzystają z usług salonu na własną odpowiedzialność. 
 1. Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług salonu wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności. 
 1. Podzespoły wchodzące w skład Zestawu są w wersji deweloperskiej, co może skutkować niespodziewanymi błędami w symulacji. Klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu. 
 1. Osoby chętne do korzystania z salonu muszą zarezerwować stanowisko online pod adresem: www.GdyniaVR.pl. Rezerwacji należy dokonać z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku mniejszego wyprzedzenia należy uzyskać telefoniczną akceptację wizyty pod numerem tel. 603888383. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji, jeżeli zachowany jest co najmniej 24-godzinny okres wyprzedzenia. W przypadku rezygnacji z usługi, zwrot uprzednio wpłaconych środków jest możliwy tylko w sytuacji jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpiło z zachowaniem 24-godzinnego wyprzedzenia przed planowaną datą wizyty w salonie.
 1. Ceny za usługi udostępniane przez salon wraz z czasem ich trwania znajdują się na stronie internetowej salonu pod adresem: www.GdyniaVR.pl Płatność za usługi może być dokonana w salonie gotówką, voucherem prezentowym Gdynia VR, lub ważnym kuponem Gdynia VR.
 1. Rezerwacja obowiązuje przez 15 minut od momentu jej planowanego rozpoczęcia. Po upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana, a klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.   
 1. Z Zestawu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku, gdy klient stawił się w Salonie z osobą towarzyszącą, na jej obecność przy stanowisku zgodę musi wyrazić pracownik obsługi przed rozpoczęciem korzystania z usługi przez klienta. W każdym przypadku osoby towarzyszące i klienci powinny zachować bezpieczną odległość od stanowiska, określoną przez obsługę salonu. 
 1. Każdy klient Salonu ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta. 
 1. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk w sposób niezgodny z prawem i przeznaczeniem. Aby skorzystać z usług salonu klient musi posiadać własne konto na platformie Steam/SteamVR, lub innej obsługującej programy VR oraz licencje na programy użytkowane na stanowisku, z wyjątkiem programów, na które salon posiada licencje komercyjne. 
 1. Jeżeli klient chce testować własne tytuły gier, należy powiadomić o tym pracownika salonu przy dokonywaniu rezerwacji. 
 1. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada użytkownik, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia – opiekun prawny. 
 1. Korzystanie z Zestawu wymaga ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu, co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby symulatorowej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. (www.GdyniaVR.pl/regulamin) 
 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast przerwać użytkowanie Zestawu i powiadomić o tym pracownika salonu. 
 1. Salon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem Zestawu. 
 1. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia i reklamacje należy kierować wyłącznie na piśmie na adres mailowy: biuro@GdyniaVR.pl. Salon udziela odpowiedzi na powyższe w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji drogą mailową na adres, z którego reklamacja wpłynęła. 
 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu “GdyniaVR” zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się do sugestii pracownika salonu. 
 1. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Salonu „GdyniaVR” osób po spożyciu narkotyków, używania środków odurzających oraz palenia tytoniu. 
 1. Podczas korzystania z Zestawu zabrania się spożywania posiłków oraz napojów. 
 1. Właściciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Salonie przez osoby z niego korzystające. 
 1. Nieprzestrzeganie regulaminu Salonu powoduje anulowanie opłaconej usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz zakaz wstępu na teren salonu.
 1. Wykonując niniejszym obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję:
 2. a) dokonanie rejestracji usługi świadczonej przez salon wymaga podania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 3. b) administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Paneczko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  „Piotr Paneczko”; NIP: 586-214-53-60 (zwany dalej „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. c) przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na jednej z następujących podstaw:

– zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. d) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu dokonania  rezerwacji usługi, prawidłowego wykonania usługi, w celach rozliczeniowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również w celach marketingowych w sytuacji, gdy dysponuje stosowną zgodą.
 2. e) akceptując postanowienia Regulaminu potwierdzają Państwo, że zostali poinformowani o przysługujących prawach. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo:
 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz ich kopię,
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Państwa danych. Należy jednak pamiętać, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administratorowi wobec Państwa przysługują.
 • Żądania sprostowania swoich danych, gdy Administrator posiada dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
 • Usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą ich Państwo potrzebować do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Administratora Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
 1. f) jeśli chcą Państwo skorzystać z uprawnień wskazanych w lit. e) Regulaminu należy zgłosić Administratorowi swoje żądanie za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: biuro@GdyniaVR.pl.
 • pocztą tradycyjną na adres: GdyniaVR, ul.Chylońska 55, Gdynia
 1. g) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:
 • okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta,
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych),
 • dla celów marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
 1. h) Państwa dane są przetwarzane przez Administratora oraz mogą być powierzane na podstawie stosownych umów podmiotom świadczącym usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych takich jak np. księgowość. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej lub EOG.
 2. i) Administrator Państwa danych osobowych nie przetwarza ich w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie), który wywoływałby wobec Państwa jakiekolwiek skutki prawne lub inne istotne skutki. Podmiot przetwarzający korzysta jednak z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na zarządzanych przez siebie stronach internetowych.